mshd.net
当前位置:首页 >> 26个字母的发音 >>

26个字母的发音

26个字母在单词中发音规则(自然发音) 一般情况: A |æ| bag cat B |b| bed boy C |k| can car D |d| dog door E |ε| red desk F |f| face fun G |g| girl game H |h| hat hope I |I| kiss six J |dʒ| job jump K |k| key kit L|l| l...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [ʤi:] Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq [eiʧ] [ai] [ʤei] [kei] [el] [em] [en] [əu] [pi:] [kju:] Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz [a:] [es] [ti:] [ju:] [vi:] [dA...

上课没做笔记吗?自己想!活该

26个字母中发音有A的有哪些 A,J,K,H

●问题:日语中26个英文字母发音 ●回答: ("A" . "大文字 エー") ("B" . "大文字 ビー") ("C" . "大文字 シー") ("D" . "大文字 デー") ("E" . "大文字 イー") ("F" . "大文字 エフ") ("G" . "大文字 ジー") ("H" . "大文字 エイチ") ("I" . "大...

a 诶(ei, 不是“哎ai”,比“哎”小,像“贝bei”的ei,下同!) b 币 c 西 (发的元音同“西”,但辅音字母换成蛇那样“嘶sssssss” 懂我意思么) d 地 e 易 f 爱负(第一个口型没有“爱ai”的音那么大) g 季 h 诶七 (“七”音不拖沓,迅速结束) i 爱 j ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com