mshd.net
当前位置:首页 >> 请编程计算A^B结果的最后若干位表示的整数. 输入数... >>

请编程计算A^B结果的最后若干位表示的整数. 输入数...

边乘边取模的方法正确!爆掉的原因是两个10^6的数相乘必然超过int范围了 把k的类型改成Longlong即可 另外 这类问题还有更为高效的快速幂解法,LZ有兴趣可以查阅 代码就不贴了 说实话LZ给的代码有点莫名其妙的 但是意思是看懂了 望采纳!

两个两个数地计算,每次计算的结果超过4位的,也只取后面的几位 ~~~~~~~

#include int main() { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); if((a*a+b*b)>100) printf("%d",(int)((a*a+b*b)/100)); else printf("%d\n",a+b); return 0; }

#include int main() { int a[80],i,b=0; for(i=0;i0) b=b+a[i]; else break;} printf("%d",b); }

#include void main() { int i,n,a,b; scanf("%d",&n); for(i=0;i

#include int main() { int a,b,c; c=a+b; scanf("%d %d",&a,&b); printf("a+b=%d", c); return 0; }

#include void main() { int a,b,c; printf("请输入第一个整数:"); scanf("%d",&a); printf("请输入第二个整数:"); scanf("%d",&b); printf("a=%d,b=%d\n",a,b); c=a; a=b; b=c; printf("交换后:\n"); printf("a=%d,b=%d\n",a,b); }

#include int main() { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); a = a+b; b = a-b; a = a-b; printf("%d %d",a,b); return 0; }

#include int main() { int a,b; printf("Input a, b: \n"); scanf("%d %d",&a,&b); printf("a + b =: %d\n",a+b); printf("a - b =: %d\n",a-b); printf("a * b =: %d\n",a*b); printf("a / b =: %d\n",a/b); printf("a %% b =: %d\n",a%b); //...

熟悉的acm埃 我写的ac了。 #includevoid main(){ int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); while(a!=0&&b!=0) { printf("%d",a+b); scanf("%d%d",&a,&b); if(a!=0&&b!=0) printf("\n\n"); }}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com